Lamaland

Start nieuw project: Inspiratiekaart Slib op Landbouwgrond, Eems-Dollardregio

LAMA is, in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee,  gestart met een ontwerpend onderzoek naar nuttige toepassingen van slib uit de Eems-Dollard voor de ophoging van landbouwgronden. Tijdens het ontwerpend onderzoek gaan we onderzoeken hoe het slibprobleem van de Eems-Dollard kan worden ingezet om de regio te versterken. De focus ligt op landbouw, maar daarnaast zal integraal onderzocht worden hoe andere regionale opgaven zoals; kustveiligheid, natuurontwikkeling, bodemdaling, Co2 uitstoot door veenoxidatie en verzilting kunnen meeprofiteren!