Lamaland
Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer
i
Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer   

Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer

Voor het gebied Graafweide-Schupleer is in 2013 een akkoord bereikt over de zones waarbinnen een natte natuurkern van ca. 150 ha ter realisatie van de Natura 2000-doelen gerealiseerd zal worden. In de periode 2015-2017 is een ecohydrologische studie voor het gebied opgesteld om inzicht te verwerven in de fysische mogelijkheden voor de realisatie van de verschillende habitatdoelen in het gebied. Parallel is ook een PDPO-project uitgevoerd waarbij met de in het gebied actieve landbouwbedrijven een traject werd opgezet i.f.v. het uitwerken van een toekomstperspectief voor de landbouwbedrijven in het valleigebied rekening houdend met de geplande natuurontwikkeling. Dit traject is bekrachtigd door de Vlaamse regering in een ‘voorkeursscenario’. Binnen het strategisch project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete” is het gebied Graafweide-Schupleer opgenomen als hefboomproject met als doel de kansen die het gebied biedt op het vlak van erfgoed, natuur, bos, landbouw, water, landschap, toerisme en recreatie op een geïntegreerde en samenhangende manier verder te verkennen. Om dit gebiedsgericht project verder concreet vorm te geven, gaf het Departement Omgeving in 2018 de opdracht om via een participatief traject met de verschillende lokale stakeholders een geïntegreerde inrichtingsvisie voor het gebied uit te werken.

 

LAMA, Driekwartgroen en Eco-Insight werkten voor het gebied een inrichtingsvisie uit waarbij via ontwerpend onderzoek natuur, erfgoed, recreatie en waterhuishouding integraal werden afgestemd. In dit plan werden ambities geformuleerd en vastgelegd in o.a. een landschappelijk raamwerk en een actieplan. Deze inrichtingsvisie zal als basis dienen voor de verdere inrichting van het gebied.

opgave:   Integrale inrichtingsvisie en participatietraject
opdrachtgever:   Departement Omgeving, Vlaamse Overheid
locatie:   Grobbedonk, Vorselaar
team:   Jorryt Braaksma, Dirk Harden, Robin Van Spijk, Marusa Subic
in samenwerking met:   Driekwartgroen en Eco-InSight
jaar:   2018