Lamaland
Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization Next to civilization
i
Next to civilization   

Next to civilization

Met het ‘Young Innovators’ programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave met als doel vernieuwende ideeën en innovatieve input op de thema’s uit de agenda van het College van Rijksadviseurs te genereren. LAMA werd gekoppeld aan de provincie Drenthe om rond het thema Vrijetijdseconomie te werken onder begeleiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Drenthe werkt aan de update van haar omgevingsvisie. Één van de bouwstenen uit deze visie in vrijetijdseconomie. De provincie heeft te kampen met een veroudert imago als het over recreatie en verblijf gaat. Centrale vraag is: hoe kun je met de ontwikkeling van verblijfsrecreatie en recreatieve infrastructuur de attractiewaarde van Drenthe versterken? Om in de complexe discussie rond de omgevingsvisie waardevolle input te kunnen geven, is er in deze verkennende ontwerpopdracht voor een duidelijke focus gekozen. Aan de hand van een eerste scan rond o.a. thema’s als, water, ecologie en natuur, voedselproductie en drinkwatervoorziening, recreatie, energie, landschapsbeleving en recreatief aanbod, werden enkele scenario’s en kansrijke thema’s geselecteerd om op verder te werken. Er zijn twee integrale scenario’s uitgewerkt; “Drentse Wildernis” en “Drentse Wellness”. De zoektocht naar een nieuwe en eigentijdse identiteit voor de provincie stond hierbinnen centraal.

opgave :   Visie vrijetijdseconomie Drenthe
opdrachtgever:   College van Rijksadviseurs en de Provincie Drenthe
locatie:   provincie Drenthe
team:   Jorryt Braaksma, Claire Laeremans, Sven Augusteyns, Tonette Mas, Kejo Van Asbroeck
jaar:   2017